Římská slavnost

Římská slavnost

Velkolepý koncert v kardinálském paláci

A. Corelli, G. F. Händel – concerti grossi
A. Scarlatti, A. Vivaldi, G. F. Händel – árie

Claire Lefilliâtre – soprán
orchestr
ARTE DEI SUONATORI (Polsko)
Aureliusz Goliński – housle, umělecký vedoucí
& COLLEGIUM MARIANUM (Česká republika)
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Jana Semerádová – umělecká vedoucí

Úterý 6. 8. 2013, 19.30
Pražský hrad, Španělský sál, Praha 1

Koncert se konal za podpory Polského institutu v Praze a Francouzského institutu v Praze a ve spolupráci se Správou Pražského hradu.

Sláva barokního Říma je spjatá s pompou kardinálských paláců. Sídla těchto uměnímilovných mecenášů se v řadě případů stala také dějištěm klíčových událostí hudební historie. Kardinál Benedetto Pamhilj, jenž strávil mládí ve slavném Palazzo Doria Pamphilj (dnes jedné z  římských galerií, proslulé díly Caravaggia, Tiziana, Velasqueze a dalších), je například autorem libret ke kantátám a oratoriím Alessandra Scarlattiho a G. F. Händela. Carlo Colonna zase zaměstnával Giovanni Bononciniho, jednoho z nedoceněných barokních géniů, a rodák z Benátek Pietro Ottoboni – kardinál, básník, libretista a horlivý sběratel partitur v jedné osobě – poskytl ve svém paláci útočiště produkcím barokní opery, která byla v Římě na počátku 18. století zakázána.

[nggallery id=170]

Opulentní hudební hostiny v Ottobiniho honosném Palazzo della Cancelleria (opulentní do té míry, že jej na sklonku života přivedly k bankrotu), byly východiskem Římské slavnosti, která uzavřela program Letních slavností staré hudby. V kardinálově rezidenci se u jednoho notového pultu sešli například Antonio Vivaldi a Arcangelo Corelli, častými hosty zde byli Händel, Scarlatti i Bononcini. 6. srpna ve Španělském sále spojily zvuk barokní orchestry Arte dei Suonatori z Polska a pražské Collegium Marianum, aby podpořily zářivý soprán Claire Lefilliâtre a znovu umožnily shledání kardinálových chráněnců.

[DDET Program koncertu]

Arcangello Corelli (1653 – 1713)
Concerto grosso in B flat major, Op. 8 No. 5
Concerto grosso in C minor, Op. 6, No. 3

Giovanni Bononcini (1670 – 1747)
Voglio piangere (aria di Maddalena z oratoria Maddalena in casa del Fariseo, 1690)

G. F. Händel (1685 – 1759)
Concerto grosso in G major, Op. 3 No. 3
Lascia la spina, cogli la rosa (aria di Piacere, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, 1708, HWV 46a)
Chi ben ama non paventa (z Aminta e Fillide: Arrista il passo, 1708, HWV 83)

Alessandro Scarlatti (1660–1725)
La tua destra, o sommo Dio (aria di Giuditta z oratoria La Giuditta, 1693)

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Vedrò con mio diletto (aria di Anastasio, Il Giustino, 1724, RV 717)[/DDET]

Fotografie ze zkoušek

[nggallery id=169]

 

Festival, jenž umí vynalézat, končil slavností v paláci
MF DNES, 8. 8. 2013, Věra Drápelová
Dobrou volbou byla francouzská zpěvačka Claire Lefilliâtre, jejíž temný soprán téměř bez vibrata a neokázale sugestivní projev ozvláštnil árie Bononciniho, Scarlattiho, Vivaldiho a Händela. Slavnost to byla důstojná, stejně jako celý festival.

Letní slavnosti staré hudby
Harmonie 9/2013, Michaela Freemanová
Závěr letošních Letních slavností staré hudby měl půvab pohledu do světa dvorské kultury času baroka, se všemi jejími zvláštnostmi.

Letní slavnosti staré hudby 2013
Hudební rozhledy 10/2013, Lukáš Vytlačil
Vzácným hostem byla sopranistka Claire Lefilliâtre, jedna z nejvýznačnějších francouzských sólistek současnosti. Její hlas se vyznačoval perfektní intonační jistotou a zvukovou plností…

Houslová sóla v podání Lenky Torgersen i Aureliusze Golińského byly prvotřídní ukázkou technické brilance i muzikálního přístupu.

Co se týče smyčců, jednalo se asi o nejlepší práci s akustikou, jakou ve Španělském sále pamatuji.

„Římská slavnost“ byla jak skvělým koncertem, tak i důstojným zakončením letošních Letních slavností staré hudby, které opět nabídly jedinečnou náplň pro několik pražských večerů.

Zpět na Program 2013

Roman Festival

Grand Concert at the Cardinal’s Palace

A. Corelli, G. F. Händel – concerti grossi
A. Scarlatti, A. Vivaldi, G. F. Händel – arias

Claire Lefilliâtre – soprano
orchestra:
ARTE DEI SUONATORI (Poland)
Aureliusz Goliński – violin, artistic director
& COLLEGIUM MARIANUM (Czech Republic)
Lenka Torgersen – concert master
Jana Semerádová – artistic director

Tuesday 6. 8. 2013, 7.30 pm
Prague Castle, Spanish Hall, Prague 1

Supported by the Polish Institute in Prague and Institut Français Prague. In cooperation with Prague Castle Administration.

The glory of Baroque Rome is closely linked with the pomp of the many cardinals’ palaces. The residences of these art-loving patrons were also the sites of some of the key encounters of music history. Cardinal Benedetto Pamhilj, for example, having spent his youth in the illustrious Palazzo Doria Pamphilj (today one of the best Roman art galleries, hosting works by Caravaggio, Tizian, Velasquez, and many others), was the author of libretti for Alessandro Scarlatti’s and G. F. Haendel’s cantatas and oratorios. Another member of the cardinalate, Carlo Colonna, employed Giovanni Bononcini, one of the undervalued geniuses of Baroque music, and Pietro Ottoboni – a cardinal, poet, librettist and a collector of music scores all in one person – hosted Baroque opera productions when opera was banned in Rome at the beginning of the 18th century.

The opulent music banquets in Ottobini’s grand Palazzo della Cancelleria (opulent to such an extent that Ottobini ended up bankrupt) were an inspiration for Roman festival, the concluding performance of this year’s Summer Festivities of Early Music. In the cardinal’s residence, musicians such as Antonio Vivaldi and Arcangelo Corelli would share the same music stand; among other frequent guests were Haendel, Scarlatti, and Bononcini. On 6 August in the Spanish Hall of the Prague Castle, the Baroque orchestras Arte dei Suonatori from Poland and Collegium Marianum from Prague combined their sound to accompany the brilliant soprano of Claire Lefilliâtre and to make another occasion for the cardinal’s protégés to meet.

[nggallery id=170]

[DDET Program koncertu]

 

Arcangello Corelli (1653 – 1713)
Concerto grosso in B flat major, Op. 8 No. 5
Concerto grosso in C minor, Op. 6, No. 3

 

Giovanni Bononcini (1670 – 1747)
Voglio piangere (aria di Maddalena from the oratorio Maddalena in casa del Fariseo, 1690)

 

G. F. Händel (1685 – 1759)
Concerto grosso in G major, Op. 3 No. 3
Lascia la spina, cogli la rosa (aria di Piacere, Il Trionfo del Tempo e del Disinganno, 1708, HWV 46a)
Chi ben ama non paventa (z / from Aminta e Fillide: Arrista il passo, 1708, HWV 83)

 

Alessandro Scarlatti (1660–1725)
La tua destra, o sommo Dio (aria di Giuditta from the oratorio La Giuditta, 1693)

 

Antonio Vivaldi (1678–1741)
Vedrò con mio diletto (aria di Anastasio, Il Giustino, 1724, RV 717)[/DDET]

 

Festival Which Knows How to Surprise Concluded with a Feast in the Palace
MF DNES, 8. 8. 2013, Věra Drápelová
The French soprano Claire Lefilliâtre proved to be an excellent singer. Her dark, vibrato free soprano and suggestive performance made the arias by Bononcini, Scarlatti, Vivaldi, and Händel sound especially interesting. The feast was as dignified as the whole festival.

Summer Festivities of Early Music
Harmonie 9/2013, Michaela Freemanová
The conclusion of this year’s Summer Festivities of Early Music had a special appeal in offering a glimpse of baroque courtly culture with its particular features.

Summer Festivities of Early Music 2013
Hudební rozhledy 10/2013, Lukáš Vytlačil
The special guest was the soprano Claire Lefilliâtre, one of the foremost french vocal artists today. Her voice was endowed with great intonation surety and sonorous sound…

The violin solos of Lenka Torgersen and Aureliusz Goliński were a perfect example of technical brilliance and musicality.

As regards the string instruments, this was perhaps the most exquisite treatment of the  acoustics that I remember in the Spanish Hall.

The Roman Festival was an excellent concert as well as a grand conclusion of this year’s Summer Festivities of Early Music which came once again a with a unique programme offer.

 

Back to Programme 2013