Sacri affetti

VENEZIA

Sacri affetti

Sólová moteta, toccaty, canzony a sonáty pro 1 – 3 hlasy

Constanze Backes – soprán
More Maiorum

Peter Van Heyghen – umělecký vedoucí

Úterý 1. července 2003, 19:30 hod.
Kostel sv. Havla na Starém Městě pražském

Jak se dočítáme například v předmluvě ke Cacciniho Le nuove musiche z roku 1601/2, hudební rolí zpěváka na začátku 17. století bylo především pohnout city duše. Základními prostředky k dosažení tohoto cíle bylo expresivní vyjádření textu s podporou basso continuo, hraného na akordickém nástroji, a použití drobných ozdob a efektů. V hudebních pojednáních se těmto ozdobám říkalo různě – grazie, accenti, maniere nebo jednoduše… affetti. Sacri affetti, název programu koncertu, je původně titulem římské sbírky motet vydané v roce 1625. Obsahovala skladby předních skladatelů doby, například Cl. Monteverdiho, G. Frescobaldiho, A. Grandiho a Mazzocchiů. Nový zpěvní styl však nebyl spojen pouze se světskou hudbou. I v chrámové hudbě bylo účelem zjitřit city posluchačů a přesvědčit je o pravdivosti a důvěryhodnosti poselství obsaženého v textu. Programem složeným z děl benátských hudebníků nás provedl soubor More Maiorum, který vznikl při Státní univerzitě v Gentu, a city duše posluchačů pohnula sopranistka Constanze Backes.

VENEZIA

Sacri affetti

D. Castello, T. Merula, G. Cavaccio, G. Picchi, A. Grandi, F. Turini

More Maiorum (Belgium)
Peter van Heyghen
– artistic director
Constanze Backes
– soprano

Tuesday 1 July 2003, 7.30 pm
St Gallus Church, Havelská ul., Praha 1

As we can read for instance in the foreword to Caccini’s Le nuove musiche from 1601/2, the musical role of the singer in the beginning of the 17th century rested above all in the agitation of the soul’s feelings. One of the basic means for the achievement of this objective was an expressive rendering of the text with the accompaniment of basso continuo performed on a harmonic instrument and the employment of various embellishments and effects. In the musical tractates of the time, these embellishments would be listed under different names, such as grazie, accenti, maniere or simply affetti. Sacri affetti, the title of this programme, was originally the name of a collection of Roman motets published in 1625. It comprised compositions by some of the foremost authors of the time, including Cl. Monteverdi, G. Frescobaldi, A. Grandi and Mazzocchis family. However, the new style of singing was not only applied in secular music; the church considered it to be equally important to arouse the feelings of the congregation in order to persuade them of the truths communicated by the texts. The programme composed of works by Venetian musicians was performed by the More Maiorum ensemble founded by the University of Ghent; the feelings of the listeners were effectively aroused by the eminent soprano Constanze Backes.