Slavnost pro krále Slunce

[:cz]

Slavnost pro krále Slunce

Nejkrásnější operní árie a suity z baletů pro Ludvíka XIV.
J.-B. Lully, A. Campra, A.-C. Destouches

Jodie Devos – soprán

Patrick Cohën-Akenine – koncertní mistr, nastudování
COLLEGIUM MARIANUM – orchestr
S kopiemi unikátních nástrojů z orchestru Ludvíka XIV. „Les Vingt-quatre Violons du roi“

Pondělí 7. 8. 2017, 19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

Za laskavé podpory Francouzského institutu a ve spolupráci s Centrem barokní hudby ve Versailles.

Vstupenky: 1200, 900, 600, 400 Kč

* Cena Studentského speciálu se Vám při nákupu objeví až po přihlášení k Vašemu zákaznickému účtu.

Versailles–Prague: orchestr Ludvíka XIV. „24 králových houslí“ v Praze:

Francouzský barokní skladatel si v Rudolfinu nemůže nikdy připadat osamělý. Ač se to totiž v novorenesančním prostoru nezdá, baroko i Francie zde mají své trvalé zastoupení. Je však třeba pohlédnout na střechu, kde pražskému povětří dosud úspěšně vzdorují Bach, Händel a operní mistr Daniel-François-Esprit Auber. Není tedy divu, že 18. ročník Letních slavností staré hudby vyvrcholil právě tady, a to Slavností pro krále Slunce. Rezidenční soubor Collegium Marianum se pod vedením francouzského koncertního mistra Patricka Cohën-Akenina předvedl ve své navýsost rozšířené podobě. Část orchestru totiž hrála na kopie unikátních smyčcových nástrojů z jedinečného versailleského orchestru Vingt-quatre Violons du roi (Dvacet čtyři králových houslí), který zažil největší slávu za vlády Ludvíka XIV. Zazněly suity a árie z oper Lullyho, Campry či Andrého Cardinala Destouchese, přičemž svůj jedinečný soprán jim propůjčila Jodie Devos. Byla to událost natolik raritní, že se případně nedivme, pokud ji mohli provázet mimořádné úkazy: na balustrádě Rudolfina přibude socha Ludvíka XIV. a během večerního koncertu vyjde Slunce…

[DDET Program koncertu]

Jean-Baptiste Lully (1632–1687)
Acis et Galatée (Pastorale héroïque)
výběr suit a árií

André Cardinal Destouches (1672–1749)
Issé (Pastorale héroïque)
výběr árií a instrumentálních částí

André Campra (1660–1744)
L’Europe galante (Ballet)
výběr árií a instrumentálních částí
[/DDET]

Slavnost pro krále Slunce ©M. Divíšek

 
[nggallery id=309]

Zpět na Program 2017

[:en]

Music for the Sun King

The Most Beautiful Arias and Suites from Ballets for Louis XIV J.-B. Lully, A. Campra, A.-C. Destouches

Jodie Devos – soprano

Patrick Cohën-Akenine – concert master, musical directionCOLLEGIUM MARIANUM – orchestra
On copies of the unique instruments from Louis XIV‘s string orchestra “The 24 Violins of the King”

Monday 7. 8. 2017, 19.30
Rudolfinum, Dvořákova síň

náměstí Jana Palacha 79/1, Praha 1

With the kind support of the French Institute and in collaboration with the Centre de musique baroque de Versailles.

Vstupenky: 1200, 900, 600, 400 Kč

Versailles – Prague: The orchestra of Louis XIV „24 Violins of the King“ in Prague:

No French baroque composer will ever feel lonely at the Prague Rudolfinum. While it might seem unlikely, Baroque and France have their permanent representatives in the Neo-Renaissance building. One only has to look up at the roof where Bach, Handel and the opera master Daniel-François-Esprit Auber have defied the Prague weather for almost a century and a half. It is therefore only natural that the 18th Summer Festivities of Early Music should conclude there, with some festive Music for the Sun King. The ensemble in residence, Collegium Marianum, appeared under the guidance of the French concert master Patrick Cohën-Akenine and in a greatly enhanced lie-up. A part of the extended orchestra played on copies of unique string instruments from the Versailles orchestra Vingt-quatre Violons du roi (The 24 Violins of the King) which experienced its greatest glory during the reign of Louis XIV. Together with the outstanding soprano Jodie Devos they performed arias from operas by Lully, Campra, and André Cardinal Destouches. It should not come as a surprise if this extremely rare event happens to be accompanied by extraordinary phenomena; if a statue of Louis XIV appears on the balustrade of the Rudolfinum, for example, or if the Sun rises during the night performance…

[DDET Concert programme]

Jean-Baptiste Lully (1632–1687)
Acis et Galatée (Pastorale héroïque)
selection of suites and arias

André Cardinal Destouches (1672–1749)
Issé (Pastorale héroïque)
selection of arias and instrumental parts

André Campra (1660–1744)
L’Europe galante (Ballet)
selection of arias and instrumental parts
[/DDET]

Slavnost pro krále Slunce ©M. Divíšek

 
[nggallery id=309]

Zpět na Program 2017

[:]