Cappella Sistina

Cappella Sistina

Slavná díla renesančních mistrů pro Sixtinskou kapli

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Gregorio Allegri,
Cristóbal de Morales, Felice Anerio

CAPPELLA MARIANA (Česká republika) – vokální soubor
Hana Blažíková, Tereza Havlíková, Barbora Sojková – soprán
Daniela Čermáková, Jan Mikušek – alt
Tomáš Lajtkep – tenor
Tomáš Král – baryton
Jaromír Nosek – bas
Vojtěch Semerád – tenor, umělecký vedoucí

Úterý 23. 7. 2013, 20.00
Klášter sv. Anežky České, kostel sv. Salvátora, Anežská 12, Praha 1

Koncert se konal ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Kdysi ze Sixtinské kaple nestoupal jen kouř, který zajímal celý svět. Vatikánský vzduch prostupovala také povznášející hudba. Kostel sv. Salvátora vprostřed kláštera sv. Anežky zažil 24. července magickou přeměnu v Cappellu Sistinu, již pod vedením Vojtěcha Semeráda zprostředkoval vokální ansámbl Cappella Mariana. Ta skrze svou znějící kontemplaci připomněla renesanční mistry, kteří Sixtinu ve zlaté éře Říma povyšovali skladatelským umem i vlastními hlasy – Felice Aneria, Jeana Moutona či Cristóbala de Morales, jenž se při zpěvu nechával inspirovat tehdy právě vznikajícími nástěnnými malbami Michelangela.

Zazněla také Missa Papae Marcelli Giovanni Battisty Pierluigiho da Palestrina, k níž se váže mýtus o hrozbě zákazu polyfonní hudby v chrámu tridentským koncilem (1545–1536). Přestože k zákazu nikdy nedošlo (patrně se k němu ani neschylovalo) a Palestrina nemusel „zachraňovat“ římskokatolickou tradici polyfonního zpěvu, průzračný styl jeho věčné mše přispívá k trvající úchvatnosti žánru. Slavné a Vatikánem přísně střežené Miserere mei, Deus Gregoria Allegriho zase natolik poblouznilo mladého Wolfganga Amadea Mozarta, že si je vryl do paměti a později tajně zapsal, riskuje tak exkomunikaci.

[nggallery id=164]

[DDET Program koncertu]

Giovanni Battista Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
Missa Papae Marcelli

Felice Anerio (1560–1614)
Ave Regina coelorum à 8

Cristóbal de Morales (1500–1553)
Parce mihi, Domine

Jean Mouton (1459–1522)
Nesciens mater virgo

Gregorio Allegri (1582–1652)
Miserere mei Deus[/DDET]

 

Letní slavnosti staré hudby – zatím 3x
Opera PLUS, 26. 7. 2013, Helena Havlíková
Proplétající se předivo hlasů […] znělo nejen s naprostou intonační jistotou, ale i s citlivě vypracovaným frázováním a ozvláštňujícími ozdobami.

Tento ansámbl složený z mladých pěvců se řadí mezi špičkové interprety tohoto náročného čistě vokálního stylu…

Capella Sistina i Mariana – bravo!
Lidové noviny, 26. 7. 2013, Helena Havlíková
Umění našeho souboru propojuje profesionalitu historicky poučené interpretace s hlubokou koncentrací na obsah skladeb […], z níž ovšem „nakažlivě“ vyzařuje potěšení z hudby.

Byl to vynikající hudební i duchovní zážitek, a jakkoli program Letních slavností pokračuje, již nyní je zřejmé, že právě Cappella Mariana bude aspirovat na jeden z festivalových vrcholů. Bravo!

Zpět na Program 2013

Cappella Sistina

Great Renaissance Polyphony at the Sistine Chapel

Giovanni Pierluigi da Palestrina, Gregorio Allegri,
Cristóbal de Morales, Felice Anerio

CAPPELLA MARIANA (Czech Republic) – vocal ensemble
Hana Blažíková, Tereza Havlíková, Barbora Sojková – soprano
Daniela Čermáková, Jan Mikušek – alto
Tomáš Lajtkep – tenor
Tomáš Král – baritone
Jaromír Nosek – bass
Vojtěch Semerád – tenor, artistic director

Tuesday 23. 7. 2013, 8.00 pm
Former Convent of St. Agnes of Bohemia, Anežská 12, Prague 1

In collaboration with the National Gallery in Prague.

In the old times, the Sistine Chapel did not emit just smoke that would fill the world with expectation: the Vatican air was permeated by celestial music above all. On 24 July, the St. Saviour Church of St. Agnes Cloister in Prague experienced a magic transformation into Cappella Sistina, brought about by the vocal ensemble Cappella Mariana conducted by Vojtěch Semerád. Through their sung contemplation they revived some of the renaissance masters who dedicated their compositional mastery and their own voices to the Sistine: Felice Anerio, Jean Mouton, and Cristóbal de Morales who drew inspiration from the  murals by Michelangelo, then just originating.

The programme included Pierluigi da Palestrina’s Missa Papae Marcelli, to which relates the myth of prohibition of polyphonic music in the church by the Council of Trent (1545–1563). Even though polyphony was never abandoned and Palestrina did not have to “save” polyphonic music in the Roman Catholic Church, the pure style of his Missa contributes to the lasting appeal of the genre. The next piece on the programme, the famous (and by the Vatican jealously protected) Miserere mei, Deus by Gregorio Allegri, so fascinated young Mozart that he memorized it on one hearing and secretly wrote it down later, risking excommunication.

[nggallery id=164]

[DDET Concert programme]

 

Giovanni Battista Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
Missa Papae Marcelli

Felice Anerio (1560–1614)
Ave Regina coelorum à 8

Cristóbal de Morales (1500–1553)
Parce mihi, Domine

Jean Mouton (1459–1522)
Nesciens mater virgo

Gregorio Allegri (1582–1652)
Miserere mei Deus[/DDET]

 

Summer Festivities of Early Music – 3 times so far
Opera PLUS, 26. 7. 2013, Helena Havlíková
The intricate spinning of the voices […] was rendered with perfect intonation, as well as with sensitively conducted phrasing and unusual ornamentation.   

This ensemble, comprising young singers counts among the foremost performers of this demanding, purely vocal style […]

Capella Sistina i Mariana – bravo!
Lidové noviny, 26. 7. 2013, Helena Havlíková
The performance of this young ensemble unites professional approach to historically informed performance with deep feeling for and concentration on the character of the music […], together with “contagious” enthusiasm for music-making.  

It was an outstanding musical and spiritual experience, and although the programme of the Summer Festivities of Early Music is to be continued, it is clear that Cappella Mariana aspires to become one of the festival highlights. Bravo!

Back to Programme 2013